وبلاگ علیرضا باقری (کاریکاتوریست) کاریکاتورهای که خودم میكشمو میزارم اینجا alireza.cartoon@yahoo.com http://alireza-bagheri.mihanblog.com 2018-12-15T13:59:35+01:00 text/html 2015-10-07T07:20:57+01:00 alireza-bagheri.mihanblog.com علیرضا باقری وبسایت رسمی علیرضا باقری افتتاح شد http://alireza-bagheri.mihanblog.com/post/35 <a href="http://alirezabagheri.me"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://alirezabagheri.me/wp-content/uploads/2017/07/Web-Ad.jpg" alt="" width="100%"></a> text/html 2012-05-15T10:10:28+01:00 alireza-bagheri.mihanblog.com علیرضا باقری **** کاریکاتورهای جدید علیرضا باقری ***** http://alireza-bagheri.mihanblog.com/post/34 <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="472" height="340">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<param name="movie" value="http://alireza-bagheri.persiangig.com/flashgallery/ftalbum.swf">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<param name="quality" value="high">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<embed src="http://alireza-bagheri.persiangig.com/flashgallery/ftalbum.swf" quality="high" name="http://alireza-bagheri.persiangig.com/flashgallery/ftalbum.swf" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" width="530" height="340">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </object> text/html 2010-10-07T15:26:32+01:00 alireza-bagheri.mihanblog.com علیرضا باقری سری ششم از جدیدترین کاریکاتور های علیرضا باقری http://alireza-bagheri.mihanblog.com/post/32 <div style="text-align: center;"><a href="http://www.alireza-bagheri.com/post/32" target="" title="سری ششم از جدیدترین کاریکاتور های علیرضا باقری"><img src="http://alireza-bagheri.persiangig.com/new-blog/seri-6/seri-6.jpg" alt="سری ششم از جدیدترین کاریکاتور های علیرضا باقری" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br>برای دیدن عکس ها در سایز بزرگتر به ادامه مطلب بروید و یا روی عکس بالا کلیک کنید<br></div> text/html 2010-09-29T16:39:04+01:00 alireza-bagheri.mihanblog.com علیرضا باقری سری پنجم از جدیدترین کاریکاتور های علیرضا باقری http://alireza-bagheri.mihanblog.com/post/31 <div style="text-align: center;"><a href="http://alireza-bagheri.com/post/31" target="" title=""><img src="http://alireza-bagheri.persiangig.com/new-blog/seri-5/seri-5.jpg" alt="سری پنجم از جدیدترین کاریکاتور های علیرضا باقری" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> text/html 2010-09-22T17:38:28+01:00 alireza-bagheri.mihanblog.com علیرضا باقری سری چهارم از جدیدترین کاریکاتور های علیرضا باقری(4) http://alireza-bagheri.mihanblog.com/post/30 <div style="text-align: center;"><a href="http://alireza-bagheri.com/post/30" target="" title=""><img src="http://alireza-bagheri.persiangig.com/new-blog/seri-4/seri-4.jpg" alt="سری چهارم از جدیدترین کاریکاتور های علیرضا باقری" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div style="text-align: center;">برای دیدن عکس ها در سایز بزرگتر به ادامه مطلب بروید و یا روی عکس بالا کلیک کنید<br></div> text/html 2010-08-17T06:59:08+01:00 alireza-bagheri.mihanblog.com علیرضا باقری سری سوم از جدیدترین کارهای علیرضا باقری (3) http://alireza-bagheri.mihanblog.com/post/29 <a href="http://alireza-bagheri.mihanblog.com/post/29" target="" title="سری سوم از جدیدترین کارهای علیرضا باقری (3)"><div style="text-align: center;"><img src="http://alireza-bagheri.persiangig.com/new-blog/seri-3/seri-3.JPG" alt="سری سوم از جدیدترین کاریکاتور های علیرضا باقری 3" border="0" align="baseline" hspace="0" vspace="0"></div></a> text/html 2010-08-01T06:25:59+01:00 alireza-bagheri.mihanblog.com علیرضا باقری سری دوم از جدیدترین کارهای علیرضا باقری (2) http://alireza-bagheri.mihanblog.com/post/28 <div style="text-align: center;"><a href="http://www.alireza-bagheri.com/post/28" target="" title=""><img src="http://alireza-bagheri.persiangig.com/new-blog/seri-2/seri-2.JPG" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div><div style="text-align: center;">برای دیدن ادامه کار ها روی ادامه مطلب کلیک کنید<br></div>